KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ BEYANI

İşbu aydınlatma beyanı, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç ve kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer husus hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİM İŞLEYECEKTİR?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle birlikte veri sorumlusu sıfatıyla Hazarfen Tur. Sey.Eml. Taş. İnş ve Tic. LTD. ŞTİ. Şirketi olarak kişisel verilerinizi, veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacağız. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak sureti ile onlara da işletebiliriz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE AMAÇLA İŞLENECEK VE KİMLERE AKTARILACAKTIR?

Şirketimiz ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti amaçlarıyla TABLO-1 de yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurtdışında bulunan iştiraklerimizle ve iş ortaklarımızla paylaşmaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLANACAKTIR?

Kişisel verileriniz; satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, çağrı merkezlerimiz, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız aracılığıyla onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve bu sebeplerden herhangi birinin yokluğu durumda KVKK’nın 5 (1) maddesinde belirtilen açık rızanızın alınması hukuki sebepleri dâhilinde işlenir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE VERİ KAYIT SİSTEMİMİZDE İŞLENECEKTİR?

Şirketimizin işlediği kişisel verileri ne kadar süre ile sakladığı, TABLO-1 de yer alan kişisel veri kategorilerinin karşısında belirtilmiştir. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVKK’ nın 7. Md uyarınca söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLENİZİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın 11. Md çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305
  6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini ……………. (URL)

Adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak internet üzerinden şirketimize işletebileceklerdir.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.

TABLO-1: KİŞİSEL VERİ İŞLEME KATEGORİLERİ VE SAKLAMA SÜRELERİ;

KATEGORİ

İÇERİK

SAKLAMA SÜRESİ

Kimlik bilgisi

Nüfus cüzdanı, pasaport gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler

2 yıl

İletişim bilgisi

Telefon numarası, adres e- posta, adresi gibi iletişim amacıyla kullanılan bilgiler.

 5 yıl

Müşteri bilgisi

Ticari faaliyetler neticesinde müşteriden edinilen ve çeşitli analizler sonucu üretilen bilgiler

10 yıl

Müşteri işlem bilgisi

Ürün ve hizmetlerinizin kullanıma ilişkin tüm bilgiler

5 yıl

Fiziksel mekan güvenlik bilgisi

Müşterilerinin fiziksel mekanın içerisinde kalması esnasında alınan tüm veriler

3 yıl

Finansal bilgi

Müşterinin her türlü finansal durumunu gösteren bilgiler

3 yıl

KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE AÇIKCA RIZA GÖSTERİYORUM.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işbu aydınlatma ve onay formunu okuyup anladığımı ve kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösterdiğimi kabul ediyorum.Conversation via Whatsapp
+902425141310